A-kasse – FTF-A

Find svar

Vi giver dig her svar på alle de mest stillede

spørgsmål om alt fra dagpenge og efterløn

til lønsikring og medlemskab.

Lønsikring

Betaling af lønsikring

Hvor meget koster FTF-A Lønsikring?

Du kan få FTF-A Lønsikring fra kr. 69 om måneden for en dækning på kr. 2.000. Alt efter din nuværende løn, kan du tegne en dækning på op til kr. 40.000 om måneden, som koster kr. 1.380 månedligt.

Eksempelvis koster det kr. 246 efter fradrag i skat for en dækning på kr. 10.000 pr. måned.

Du kan selv prøve at beregne din ønskede dækning her.

Det første halve år får du lønsikringen til halv pris.

Hvordan opkræves præmien?

Forsikringspræmien for FTF-A Lønsikring bliver opkrævet for et kvartal ad gangen. Betalingen kan alene ske via Betalingsservice. 

Præmien kan i forsikringstiden ændres med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage.

Udover præmien skal du betale 1,1 % i skadeforsikringsafgift. Skadeforsikringsafgiften er en afgift, som vi opkræver for staten.

Kan jeg trække præmien fra i skat?

Præmien er fuldt fradragsberettiget ligesom dit a-kassekontingent. Udbetalingen fra FTF-A Lønsikring er skattepligtig A-indkomst, dog skal der ikke betales Arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetalinger fra lønsikring

Kan jeg få penge fra FTF-A Lønsikring med det samme?

Lønsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter tegningsdagen. Herefter starter din kvalifikationsperiode, som er de første 6 måneder, hvor du betaler til forsikringen. I den periode kan du ikke få udbetalt lønsikring. 

I kvalifikationsperioden må du ikke blive opsagt eller have konkret viden om, at du bliver opsagt. Bliver du opsagt eller får konkret viden om, at du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, mister du retten til lønsikring for den ledighedsperiode.

Den første måned er en selvrisikoperiode første udbetaling sker efter 30 dages ledighed. Det er endvidere et krav, at du har haft mindst 12 måneders beskæftigelse inden du blev ledig.

Hvor længe kan jeg få udbetalinger fra FTF-A Lønsikring?

Lønsikringen dækker op til 36 måneder - dog højst 12 måneder pr. ledighedsperiode. Det betyder, at du kan få udbetalinger i tre perioder á 12 måneder. 

En ny udbetalingsperiode kræver, at du har mindst seks måneders arbejde før en ny ledighedsperiode giver udbetaling fra lønsikringen.

En udbetalingsperiode starter dog tidligst efter 1 måneds selvrisikoperiode.

Hvordan får jeg udbetalinger fra FTF-A Lønsikring?

Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs og vil have udbetalinger fra din lønsikring, skal du kontakte FTF-A.

Du kan sende os en mail på loensikring@ftf-a.dk, hvor du skriver, at du er blevet ledig.

Du kan også ringe til os på tlf. 70 13 13 00.

Det er en forudsætning for at være dækket af FTF-A Lønsikring, at du har betalt til ordningen i seks måneder og samtidig har været ansat i minimum 12 måneder, inden du blev ledig.

Benyt denne anmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed (benyttes hvis du har mistet dit job ufrivilligt).

Benyt denne anmeldelse ved uarbejdsdygtighed (benyttes hvis du er blevet uarbejdsdygtig og har mistet dit job).

Benyt denne anmeldelse ved fortsat ufrivillig arbejdsløs (benyttes ved fortsat ledighed - blanket skal udfyldes hver måned).

Benyt denne anmeldelse ved fortsat uarbejdsdygtighed ( benyttes ved fortsat uarbejdsdygtighed – blanket skal udfyldes hver måned).

Hvornår kommer udbetalingerne?

Udbetalingen af lønsikringen følger udbetalingsperioderne for dagpenge.

Udbetalingskalender

Kan jeg få udbetalt FTF-A Lønsikring, når jeg har haft arbejde i udlandet?

Det er muligt at få udbetalt lønsikring efter arbejde i udlandet, hvis du:    

 • har bevaret og betalt(via en dansk bank) til din FTF-A Lønsikring
 • genoptager dit medlemskab af FTF-A
 • er berettiget til dagpenge

Vilkår for at tegne lønsikring

Hvilke krav er der for at tegne FTF-A Lønsikring?

For at kunne tegne en FTF-A Lønsikring skal du:

 • Du skal være medlem af FTF-A
 • Du skal være fyldt 18 år, men ikke fyldt 60 år (forsikringen ophører først ved udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år)
 • Du skal have dansk cpr-nummer
 • Ikke være arbejdsløs
 • Ikke have viden om og ikke have kendskab til kommende ledighed
 • Være ansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 6 måneder inden tegningsdagen og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, og du må ikke have været vikar eller ansat i fleksjob, eller
 • Være selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse

Download forsikringsbetingelserne (PDF)

Download faktaark om FTF-A Lønsikring (PDF)

Download aftalegrundlag/tro og love erklæring (PDF)

Hvorfor skal jeg tegne FTF-A Lønsikring?

Hvis du mister dit job, kan du have behov for ekstra økonomisk sikkerhed. I det tilfælde kan FTF-A Lønsikring være et godt supplement til dagpengene.

Kan jeg fortryde/opsige min lønsikring?

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, efter du har modtaget forsikringspolicen og forsikringsbetingelserne. Herefter kan du når som helst opsige forsikringen til udløb af måneden plus  30 dage. Fortrydelsen eller opsigelsen skal sendes skriftligt til FTF-A – benyt gerne Loensikring@ftf-a.dk

FTF-A kan fra sin side opsige lønsikringen med 30 dages varsel til en betalingsdato samt ændre lønsikringens vilkår med løbende måned + 30 dages varsel

Er der en selvrisiko?

Den første måned, hvor du er ledig, tæller som selvrisiko. I den måned får du ikke udbetalt lønsikring. 

Du skal også være opmærksom på, at du skal igennem en seks måneds kvalifikationsperiode, før du er berettiget til udbetalinger fra FTF-A Lønsikring.

Hvad menes med bruttoløn?

Din nuværende månedsløn opgøres som din bruttoløn pr. måned inklusiv provision og fri bil. Din arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidrag skal ikke medregnes. 

Er du på fast løn eller fast løn og provision, skal du tage et gennemsnit af de seneste tre måneders løn. Er du alene på provision, skal du som hovedregel tage et gennemsnit af de tre bedste måneder inden for de seneste seks måneder.

Jeg har allerede en lønsikring i et andet selskab. Får jeg min anciennitet med?

Har du allerede en lønsikring i et andet forsikringsselskab, får du naturligvis din anciennitet overført til FTF-A Lønsikring, så du ikke skal begynde på en ny kvalifikationsperiode.

FTF-A Lønsikring skal dog tegnes senest 14 dage efter, at din anden forsikring er ophørt for, at du kan få din anciennitet med. 

Har du en lønsikring i forvejen, skal du printe og udfylde nedenstående opsigelsesformular, så vi kan opsige din nuværende lønsikring og overføre ancienniteten til din nye FTF-A Lønsikring.

Download opsigelsesformularen (PDF)

Kan jeg tegne en FTF-A Lønsikring som selvstændig erhvervsdrivende?

Hvis du driver din virksomheden som din hovedbeskæftigelse, kan du godt tegne FTF-A Lønsikring.

Vær dog opmærksom på, at for at få udbetalt lønsikring kræves det, at du enten er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsaktion.

Kan jeg tegne FTF-A Lønsikring, når jeg er ansat i et midlertidigt job?

Så længe du fortsat er ansat i det midlertidige arbejde på tegningsdatoen og har været ansat her i mindst seks måneder, kan du godt tegne forsikringen, hvis din ansættelse løber mere end to år frem i tiden. 

Kan jeg tegne FTF-A Lønsikring, når jeg arbejder i udlandet?

Så længe du enten arbejder i Danmark med hjemsted i udlandet - eller arbejder i udlandet for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, vil dette arbejde blive medregnet og du kan tegne FTF-A Lønsikring.

Din forsikring kan bevares, hvis du får arbejde, udstationeres eller arbejdspladsen flytter til udlandet – det skal dog skriftligt meddeles til FTF-A.

Vilkår for dækning

Jeg har fået tilbudt en fratrædelsesordning, men har det betydning for min FTF-A Lønsikring?

Der gælder helt særlige vilkår ved indgåelse af fratrædelsesaftaler, da der også kan være forskel på aftalerne.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter FTF-A, inden du underskriver en fratrædelsesaftale for at høre, hvilken betydning det vil have for din lønsikring.

Hvornår dækker min FTF-A Lønsikring?

Du er dækket af FTF-A Lønsikring, hvis du:

 • Har været ansat med mindst 16 timers arbejde om ugen de seneste 12 måneder, inden du bliver ledig
 • Er opsagt
 • Får udbetalt dagpenge fra FTF-A
 • Er tilmeldt jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Har haft forsikringen i seks måneder uden at vide noget om din ledighed
 • Mister dit job på grund af sygdom eller ulykke, eller
 • Er selvstændig og din virksomhed er gået konkurs, i betalingsstandsning eller på tvangsauktion

Hvornår dækker min FTF-A Lønsikring ikke?

Du er ikke dækket af FTF-A Lønsikring, hvis du:

 • Selv er skyld i din ledighed. Det er du for eksempel, hvis du selv siger op eller berettiget bliver bortvist
 • Tegnede forsikringen på et tidspunkt, hvor du vidste eller burde have vidst, at du ville blive ledig
 • Har haft forsikringen i mindre end seks måneder
 • Ved etableringen af forsikringen havde kendskab til eller burde have kendskab til sygdom eller personskade, som medfører midlertidig uarbejdsdygtighed

Hvor stor en dækning skal jeg vælge?

Vi anbefaler, at du vælger den forsikringsydelse, der enten ligger lige over eller lige under din beregnede højeste forsikringsydelse. Du har dog også mulighed for at vælge en lavere dækning.

Dækningerne springer med 2.000 kr. af gangen og går fra 2.000 kr. til 40.000 kr.

Med lønsikring og dagpenge kan du samlet få 90 procent af din nuværende løn. Dog højst 58.113 kr. om måneden.

Beregn lønsikring

Jeg har selv sagt mit job op. Kan jeg så få lønsikring?

Du er ikke dækket af FTF-A Lønsikring, hvis du selv er skyld i din ledighed.

Det gælder for eksempel, hvis du selv siger op, eller du berettiget bliver bortvist fra dit job.

Så siger du selv op, får du ikke udbetalinger fra FTF-A Lønsikring.

Kan jeg ændre dækning på min lønsikring?

Ja. Hvis du ønsker at hæve dækningen, skal du stadig opfylde kravene for at tegne FTF-A Lønsikring. Du skal dog være opmærksom på, at der er en kvalifikationsperiode på 6 måneder, før du kan få udbetalt det ekstra beløb, du har hævet dækningen med.

Du har også mulighed for at sænke din dækning. Her vil den nye, lavere dækning være gældende allerede fra det kommende månedsskift.

Du kan ændre din dækning her

Hvornår ophører min FTF-A lønsikring?

Forsikringen gælder for ét kvartal ad gangen og løber som udgangspunkt indtil udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. 

Din lønsikring vil ikke være gældende, såfremt du udmelder dig af FTF-A, forlader arbejdsmarkedet, bliver tilkendt førtidspension eller starter i flexjob. Du skal i den forbindelse være opmærksom på at opsige din lønsikring, eftersom du ikke længere vil opfylde betingelserne, som beskrevet i betingelserne. 

Desuden skal du være opmærksom på, at hvis du ikke betaler til din lønsikring, vil denne ophøre.

Brug for hjælp?

Du altid kan ringe til os på 7013 1312 alle hverdage fra 8-18. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Kontakt os her

FTF-A - Din a-kasse
Snorresgade 15
2300 København S
Tlf. 7013 1312
EAN: 5790001901936


Hvornår er det bedst at ringe til os?

FTF-A på Twitter

Besøg os på Facebook
Følg os på YouTube
Besøg os på Google+
Se vores profil på LinkedIn

Til toppen

Cookies på FTF-A

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Læs mere

Luk